link do bip
 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Drodzy Rodzice!


 

Do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice tych dzieci składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej. Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.


Nabór nowych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się na

30 wolnych miejsc.

 

Składanie wniosków (wraz z załącznikami) o przyjęcie kandydata do przedszkola odbędzie się w terminie 1 marca 2018 r. - 16 marca 2018 r.


Uwaga!

Postepowanie rekrutacyjne odbywa się na pisemny wniosek rodziców. Wniosek ma formę elektroniczną.

Złożony drogą elektroniczną wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z kompletem stosownych oświadczeń złożyć do przedszkola pierwszego wyboru.

 

Rekrutacja do przedszkola odbędzie się w formie elektronicznej poprzez platformę vEdukacja.

Logowanie do systemu odbywa się na stronie: lask.przedszkola.vnabor.pl

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy

dokonywania czynności

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

1 marca-

16 marca

2018 r.

 

    14 maja-

    18 maja

        2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, klasy pierwszej w szkole podstawowej i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych

 

      19 marca -

      23marca

        2018 r.

 

    21 maja -

    23 maja

      2018 r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

    4 kwietnia

        2018r.

  do godz. 15:00

      25 maja

        2018r.

  do godz. 15:00

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

4 - 6 kwietnia            2018r.

  do godz. 15:00

  28- 29 maja

      2017r.

  do godz. 15:00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

    12 kwietnia

      2018 r.

  do godz. 15:00

    30 maja

      2018r.

  do godz. 15:00INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

RODZICE dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do naszego przedszkola, którzy chcą, by ich dziecko w roku szkolnym 2018/2019 pozostało w przedszkolu, składają u dyrektora przedszkola pisemną DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Na podstawie tej deklaracji dzieci będą kontynuowały dalszą edukację w przedszkolu.Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy pobrać w sekretariacie przedszkola. Wypełnioną deklarację prosimy dostarczyć w terminie do 23.02.2018 r.

 

*

Zasady przyjmowania dzieci do

Przedszkola Publicznego nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku na rok szkolny 2018/2019

____________________________________________

 

 


ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECKA PO RAZ PIERWSZY DO PRZEDSZKOLA


1.Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Łask

 

2.W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadzone zostanie postępowanie
  rekrutacyjne.

 

3.W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

  • wielodzietność rodziny kandydata
  • niepełnosprawność kandydata
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wszystkie wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość.

 

4.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami komisja rekrutacyjna przystępuje do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.

 

5.Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria tak zwane samorządowe:

 

  • Kryterium 1: dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko,
  • Kryterium 2: dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w kolejnym roku szkolnym edukację przedszkolną w danej placówce.
  • Kryterium 3: dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.                                                                                    Kryteria samorządowe posiadają różną wartość.

Kryterium nr 1- 12 pkt.

Kryterium nr 2 - 8 pkt.

Kryterium nr 3 - 6 pkt.

 

6. Kandydaci zamieszkali poza Gminą Łask mogą zostać przyjęci do publicznego przedszkola, jeśli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego będą wolne miejsca w danym przedszkolu. Warunkiem udziału kandydata innej Gminy w rekrutacji uzupełniającej jest dołączenie do wniosku o przyjęcie dziecka wystosowanej przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta/gminy,   w której kandydat mieszka, pisemnej deklaracji o całkowitym finansowaniu pobytu dziecka w placówce.