link do bip
Drodzy Rodzice!

 

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego do Przedszkoli Gminy Łask na rok szkolny 2017/2018 placówki nie dysponują wolnymi miejscami. Mając na uwadze niezaspokojone potrzeby mieszkańców Gminy Łask wynikające z prawa dzieci 3-5-letnich do edukacji przedszkolnej, Burmistrz Łasku podjął decyzję o utworzeniu dodatkowych oddziałów.  Dla wszystkich kandydatów, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym nie zostali przyjęci do przedszkoli z powodu braku miejsc, Burmistrz Łasku wskazał miejsca w nowoutworzonych grupach. W związku z powyższym nie będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca.

 

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Drodzy Rodzice!


Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się na 33 wolne miejsca.


Serdecznie zapraszamy.

 

Drodzy Rodzice!

Do wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice tych dzieci składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej. Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji.


Nabór nowych dzieci do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się tylko na wolne miejsca.

Liczba wolnych miejsc zostanie ogłoszona: 23.03.2017r.

 

Składanie wniosków (wraz z załącznikami) o przyjęcie kandydata do przedszkola odbędzie się w terminie 23.03.2017r. - 07.04.2017r.


Postepowanie rekrutacyjne odbywa się na pisemny wniosek rodziców. Wniosek ma formę elektroniczną.

Złożony drogą elektroniczną wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z kompletem stosownych oświadczeń złożyć do przedszkola pierwszego wyboru.

 

Logowanie do systemu odbywa się na stronie: lask.przedszkola.vnabor.pl

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz postępowaniu uzupełniającym, zawierający szczegółowe terminy

dokonywania czynności

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

23.03.2017r. - 07.04.2017r.

 

    22- 29 maja

      2017r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, klasy pierwszej w szkole podstawowej i dokumentów  potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności ustawowych

 

  10-14 kwietnia

        2017r.

 

  30- 01 czerwca             2017r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych

    18 kwietnia

        2017r.

do godz. 15:00

    05 czerwca

        2017r.

do godz. 15:00

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

19- 20 kwietnia         2017r.

do godz. 15:00

  06- 07 kwietnia

      2017r.

do godz. 15:00

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

    24 kwietnia

      2017r.

do godz. 15:00

    12 czerwca

      2017r.

do godz. 15:00INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do naszego przedszkola, którzy chcą, by ich dziecko w roku szkolnym 2017/2018 pozostało w przedszkolu, składają u dyrektora przedszkola pisemną DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Na podstawie tej deklaracji dzieci będą kontynuowały dalszą edukację w przedszkolu.Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy pobrać w sekretariacie przedszkola. Wypełnioną deklarację prosimy dostarczyć w terminie do 22.03.2017 r.

 

*

Zasady przyjmowania dzieci do

Przedszkola Publicznego nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku na rok szkolny 2017/2018

____________________________________________

 

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dzieci będą zapisywane jeden raz na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce.

 

W kolejnych latach edukacji rodzice będą składali jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej. Oznacza to, że dzieci już uczęszczające do przedszkola nie będą brały udziału w rekrutacji.

 

W roku szkolnym 2017/2018 nabór do przedszkola będzie odbywał się tylko na wolne miejsca.

 

DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM

 

Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola, którzy chcą, by ich dziecko w roku szkolnym 2017/2018 pozostało w tym samym przedszkolu, składają u dyrektora przedszkola pisemną DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. Na podstawie tej deklaracji dzieci będą kontynuowały edukację w przedszkolu.


ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECKA PO RAZ PIERWSZY DO PRZEDSZKOLA


1.Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Łask

 

2.W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadzone zostanie postępowanie
  rekrutacyjne.

 

3.W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

  • wielodzietność rodziny kandydata
  • niepełnosprawność kandydata
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wszystkie wyżej wymienione kryteria mają jednakową wartość.

 

4.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami komisja rekrutacyjna przystępuje do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.

 

5.Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria tak zwane samorządowe:

 

  • Kryterium 1: dziecko, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko,
  • Kryterium 2: dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w kolejnym roku szkolnym edukację przedszkolną w danej placówce.
  • Kryterium 3: dziecko z placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.                                                                                                                                                                                                                           Kryteria samorzadowe określone w Uchwale Nr XXIX/304/2017 Rady Miejskiej w Łasku                   z dnia 15 lutego 2017 r. posiadają różną wartość.

Kryterium nr 1- 12 pkt.

Kryterium nr 2 - 8 pkt.

Kryterium nr 3 - 6 pkt.

 

6. Kandydaci zamieszkali poza Gminą Łask mogą zostać przyjęci do publicznego przedszkola, jeśli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego będą wolne miejsca w danym przedszkolu. Warunkiem udziału kandydata innej Gminy w rekrutacji uzupełniającej jest dołączenie do wniosku o przyjęcie dziecka wystosowanej przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta/gminy,   w której kandydat mieszka, pisemnej deklaracji o całkowitym finansowaniu pobytu dziecka w placówce.


__________________________________________________________________

 

Dokumenty do pobrania:

 

1. Oświadczenie o pobycie dziecka w placówce oświatowo- wychowawczej

2. Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny

4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

5. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola.